Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Polskie firmy coraz chętniej zatrudniają pracowników z Ukrainy. Ich obecność, szczególnie w ostatnim czasie, znacząco wzmacnia kadry polskich przedsiębiorstw. Zatrudnienie obywatela Ukrainy wiąże się z pewnymi wymogami, podobnie jak w przypadku innych cudzoziemców. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać, chcąc zatrudnić pracownika z Ukrainy. 

Jakie formalności trzeba spełnić, aby zatrudnić pracownika z Ukrainy?

1. Status pobytowy

Podstawowym warunkiem legalnej pracy na terytorium Polski jest posiadanie przez obywatela Ukrainy odpowiedniego tytułu pobytowego. Najczęstszym tytułem w przypadku uchodźców z Ukrainy jest ochrona czasowa, przyznawana na podstawie Specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ochrona czasowa uprawnia do legalnego pobytu i podjęcia pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę.

2. Powiadomienie o podjęciu pracy

Pracodawca, który zatrudnia obywatela Ukrainy posiadającego ochronę czasową, ma obowiązek powiadomić o tym fakcie właściwy powiatowy urząd pracy w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy. Powiadomienia można dokonać elektronicznie za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

3. Umowa o pracę

Umowa o pracę z obywatelem Ukrainy powinna zawierać wszystkie elementy wymagane w polskim kodeksie pracy, takie jak:

 • Dane stron umowy
 • Miejsce wykonywania pracy
 • Rodzaj pracy
 • Okres trwania umowy
 • Wynagrodzenie
 • Wymiar czasu pracy
 • Urlopy
 • Świadczenia dodatkowe

4. Dodatkowe obowiązki pracodawcy

Pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy ma również obowiązek:

 • Zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • Przestrzegać przepisów dot. legalnego pobytu cudzoziemców na terytorium Polski
 • Informować pracownika o jego prawach i obowiązkach
 • Zapewnić mu dostęp do szkoleń i kursów językowych

 Poza tym obowiązują następujące, standardowe formalności:

 • wynagrodzenie wypłacane cudzoziemcowi nie może być niższe niż płaca minimalna
 • konieczność zawarcia pisemnej umowy z pracownikiem
 • przed podpisaniem umowy należy przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie
 • konieczność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Jaką umowę o pracę podpisać z pracownikiem z Ukrainy?

W przypadku umowy z obywatelem Ukrainy to Urząd Pracy określa, czy formą zatrudnienia ma być umowa zlecenie czy umowa o pracę. Po obustronnym podpisaniu umowy pracodawca w terminie 7 dni ma obowiązek zgłoszenia pracownika z Ukrainy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przy zgłoszeniu obcokrajowca do Urzędu Pracy należy podać informacje dotyczące wykonywanej pracy i dane osobowe pracownika, jak:

 • imię i nazwisko
 • płeć
 • data urodzenia
 • obywatelstwo
 • rodzaj, numer i seria dokumentu podróży
 • PESEL (jeżeli został nadany)

Jakie składki ZUS za pracownika z Ukrainy?

W przypadku składek ZUS, pracownik z Ukrainy podlega tym samym zasadom, co każdy pracownik z Polski. Zgłoszenie dokonuje się na formularzu ZUS ZUA. Obejmuje ono wszystkie ryzyka, jak ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, oraz ubezpieczenie zdrowotne. Na podstawie zgłoszenia pracownik z Ukrainy ma prawo do:

 • świadczeń w razie choroby lub wypadku przy pracy
 • świadczeń w związku z macierzyństwem
 • bezpłatnego korzystania ze służby zdrowia

Jakie podatki musi płacić pracownik z Ukrainy?

Obywatele z Ukrainy płacą podatki z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej. Przed zatrudnieniem pracodawca powinien ustalić sytuację podatnika – obywatela Ukrainy, czyli to, czy podatnik pozostaje rezydentem podatkowym Ukrainy lub stwierdzić, że zaistniało przeniesienie rezydencji do Polski. 

Tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy wskazuje, że jeżeli obywatele Ukrainy mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, to podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich źródeł). Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych, albo przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym. Natomiast w przypadku ograniczonego obowiązku podatkowego, gdy obywatele z Ukrainy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych w Polsce.

Jak uzyskać kartę pobytu dla pracownika z Ukrainy?

W celu legalizacji pobytu cudzoziemiec musi złożyć wniosek o wydanie karty pobytu w urzędzie wojewódzkim. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak paszport, zdjęcie, zaświadczenie o zatrudnieniu i dowód opłacenia opłaty skarbowej. Rozpatrywanie wniosku trwa do kilku miesięcy, po jego pozytywnym rozpatrzeniu cudzoziemiec otrzyma kartę pobytu, potwierdzającą legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomagamy w zatrudnieniu pracowników z Ukrainy

Pracowników z Ukrainy coraz częściej spotykamy w polskich firmach. Pomimo barier językowych, wnoszą oni cenny wkład w rozwój naszych przedsiębiorstw. Procedury zatrudnienia i obowiązki pracodawcy w ich przypadku nieznacznie różnią się od tych, które dotyczą pracowników polskich. Z tego względu ich zatrudnienie może być doskonałym rozwiązaniem na uzupełnienie kadrowych braków.

Firma Winsmann może pomóc Ci w zatrudnieniu spawaczy z Ukrainy i dopełnieniu wszystkich formalności. Oferujemy kompleksowe usługi rekrutacyjne i kadrowe, dostosowane do specyficznych potrzeb zarówno pracodawców, jak i kandydatów z Ukrainy. Zapewniamy:

 • Pomoc w znalezieniu odpowiedniego kandydata: Posiadamy szeroką bazę kandydatów z Ukrainy o różnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
 • Weryfikację kandydatów: Dokładnie sprawdzamy kwalifikacje, doświadczenie i referencje kandydatów.
 • Pomoc w dopełnieniu formalności: Załatwiamy wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia związane z zatrudnieniem cudzoziemca.
 • Opiekę nad pracownikiem: Pomagamy pracownikowi w adaptacji do nowego środowiska i zapewniamy mu niezbędne wsparcie.
Tags: No tags

Comments are closed.